regulamin klubu

1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni.
2. Z siłowni mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie lub osoby powyżej 16 roku życia
za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
3. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
4. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia.
5. Przed rozpoczęciem treningu należy przedstawić dokument uprawniający do korzystania
z usług ProFit GYM.
6. Korzystać z usług ProFit GYM można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia
lub po wykupieniu karnetu. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
Wyjątkiem są osoby, które posiadają kartę MultiSport/FitProfit/Benefit System/OK System
lub darmowe jednorazowe wejściówki OPEN.
7. Karnet miesięczny ważny jest przez cztery kolejne tygodnie zajęć, karnet na określoną
liczbę wejść ważny jest przez 30 dni od dnia zakupu.
8. Wysokość opłat za zajęcia określa cennik ProFit GYM
9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony
w recepcji klubu. Koszt wydania nowego karnetu wynosi 20zł.
10. Karnet, ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Uprawnienia
płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
11. Klub jest otwarty, w następujących godzinach:
poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00
sobota i niedziela 10:00-15:00
12. Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych,
Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach klub nie będzie
przedłużać ważności karnetów. Dyrekcja Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu
w niektóre z wyżej wymienionych dni.
13. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów
lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły
wyższej (np. stan edpidemiczny/pandemia). W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane,
dyrekcja powiadomi o tym członków z wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w
miejscu ogólnodostępnym informację na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z
usług Klubu (inaczej zwana karnetem) nie zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni, w
jakich Klub był nieczynny oraz klient nie może ubiegać się o rekompensatę z tego tytułu.
14. Klub zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w grafiku zajęć lub rozwiązania
grupy, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie lub osobiście osoby
zapisane na dane zajęcia. W przypadku rozwiązania grupy ProFit GYM zaproponuje
alternatywne zajęcia. Odwołane przez Klub zajęcia nie przepadają, a ich odrobienie możliwe
jest w najbliższym możliwym terminie.
15. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo poproszenia
o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia wraz ze wskazaniem terminów dokonywania takich
zapisów.
16. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo
uczestnictwa przysługuje osobom które zapisały się na zajęcia. Aby zajęcia nie przepadły
należy być co najmniej 5 min. przed godziną rozpoczęcia. W innym przypadku ProFit GYM
zastrzega sobie możliwość wpuszczenia innej osoby na to miejsce.
17. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie.
Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć
18. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim
czyste, zmienione przed zajęciami obuwie (ze względów higienicznych wskazane jest
posiadanie ręcznika)
19. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach.
20. Za rzeczy pozostawione w szatni Klub nie odpowiada.
21. W przypadku zgubienia kluczy o szafki zostanie pobrana opłata wysokości
20 PLN
22. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom
instruktora lub pracownika recepcji bądź właściciela siłowni.
23. Ćwiczący powinien poinformować instruktora, o wszelkich chorobach i dolegliwościach
przed rozpoczęciem zajęć.
24. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się: zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia
w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem
sprzętu i sali.
25. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu członek powinien korzystać zgodnie
z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez dyrekcję Klubu lub wynikający
ze stosownych instrukcji bądź informacji. Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo
do poproszenia członka Klubu o opuszczenie obiektu, który w opinii dyrekcji lub personelu
Klubu nie przestrzega tych zasad.
26. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna
siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie
ćwiczących. W sytuacji rażącego i ewidentnego spowodowania uszkodzeń przez klienta
np. zbicie lustra klient zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości 100zł od uszkodzonego
elementu.
27. Po zakończeniu treningu, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony poprzez
instruktora, a w szczególności:
1) Odłożyć sztangielki na stojaki;
2) Rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach;
28. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
29. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
31. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
32. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania
nietypowych blokad i zawleczek.
33. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania
alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków
odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, wstanie odurzenia lub pod
wpływem narkotyków oraz handlu w/w używkami.
34. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie
oraz niezakłócania innym członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
35. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu.
W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie
lub postanowień niniejszego Regulaminu, Klub może, rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym. Również członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy
z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Klub
w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu bez zwrotu kosztów za
opłaconą wcześniej usługę.
36. Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.
37. Osoba raz usunięta z siłowni nie ma prawa wstępu do niej.
38. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
39. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały
zakaz korzystania z siłowni.
40. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania
z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.